新闻是有分量的

华体会在线登录:在地面如何打一条直线(ÞÇòÕ£

2023-10-10 13:01栏目:创业
TAG:

在地面如何打一条直线

华体会在线登录µû£þÄçõ║ªþº░ÔÇ£ÞºÆþ│╗µò░ÔÇØ,Þí¿þñ║Õ╣│ÚØóþø┤ÞºÆÕØɵáçþ│╗õ©¡Þí¿þñ║õ©ÇµØíþø┤þ║┐Õ»╣µ¿¬ÕØɵáçÞ¢┤þÜäÕÇ¥µû£þ¿ïÕ║ªþÜäÚçÅÒÇéþø┤þ║┐Õ»╣XÞ¢┤þÜäÕÇ¥µû£ÞºÆ╬▒þÜ䵡úÕêçÕÇ╝tg╬▒þº░õ©║Þ»Ñþø┤þ║┐þÜäÔÇ£µû£þÄçÔÇØ,Õ╣ÂÞ«░õ¢£k,k=tg╬▒ÒÇéÞºäÕ«ÜÕ╣│Þíîõ║ÄXÞ¢┤þÜäþø┤þ║┐华体会在线登录:在地面如何打一条直线(ÞÇòÕ£░µÇĵáÀµëìÞâ¢ÞÁ░þø┤þ║┐)1.ÕØíÕ║ªµáçÕ░║ÚÇÜÕ©©þö▒õ©ñõ©¬µø▓þ║┐µáçÕ░║aÕÆîbþ╗äµêÉ:õ©Çõ©¬µáçÕ░║þö¿õ║ĵÁïÚçÅõ©ñµØíþø©Úé╗þ¡ëÚ½ÿþ║┐(þ¼¼õ©ÇµØíµø▓þ║┐)õ╣ïÚù┤þÜäÕ£░ÚØóÕØíÕ║ª(µêûÕ£░ÚØóÕÇ¥ÞºÆ)µêûÞ┐øÞíîÕÅìµÁï;þ¼¼õ║îõ©¬Õê╗Õ║ªþö¿õ║ĵÁïÚçÅþø©Úé╗Õà¡õ©¬þ¡ëÚ½ÿþ║┐

Õªéõ¢òÕ┐½ÚǃµÅÉÞçÇÕè¿õ¢£õ©ÇÕØÉÕ£¿µ»»Õ¡Éõ©è,õ©ñÞà┐Õ╣µïóõ╝©þø┤,õ©èÞ║½þª╗Õ╝ÇÕ£░ÚØó,þö¿µëïÞéÿµÆæþØÇÕ£░,þäÂÕÉĵëïµö¥Õ£¿Ú½ïÚ¬¿Úâ¿ÕêåÒÇéÕê®þö¿Þà░Þà╣Úâ¿þÜäÕèøÚçÅ,Õ░åÞà┐õ╝©þø┤µè¼ÞÁÀ,ÞäÜÕ░ûþ╗Àþø┤Þ«®ÞäÜÚØóÕÆîÞà┐µêÉõ©ÇµØíþø┤þ║┐,þäÂÕÉÄÚí║µùÂÚÆêÕêÆ12

(Õ¢ôþ华体会在线登录äµ»Åõ©¬õ║║Þ┐êÕ╝ÇþÜ䵡ÑÕ¡Éõ╝ܵ£ëµëÇõ©ìõ©ÇµáÀ,ÕÅ»õ╗ѵá╣µì«Þç¬ÕÀ▒Þ┐êÕ╝ÇþÜäÞÀØþª╗ÕñºÕ░ŵìóþ«ùõ©Çõ©ï)ÒÇÉÕ┐½ÞÁ░þÜ䵡úþí«µëôÕ╝ǵû╣Õ╝ÅÒÇæÕ┐½ÞÁ░Õº┐Õè┐õ©ÇÒÇüÞÁ░ÞÀ»Þ┐çþ¿ïõ©¡Þ║½õ¢ôõ┐صîüõ©ÇµØíþø┤þ║┐µè¼Õñ┤µî║Þâ©,õ©èÞ║½

华体会在线登录:在地面如何打一条直线(ÞÇòÕ£░µÇĵáÀµëìÞâ¢ÞÁ░þø┤þ║┐)


ÞÇòÕ£░µÇĵáÀµëìÞâ¢ÞÁ░þø┤þ║┐


Õ░äþ║┐OAþ╗òþé╣OµùïÞ¢¼,Õ¢ôþ╗굡óõ¢ìþ¢«OCÕÆîÞÁÀÕºïõ¢ìþ¢«OAµêÉõ©Çþø┤þ║┐µùÂ,µëǵêÉþÜäÞºÆÕŽÕüÜÕ╣│ÞºÆ,ÕªéÕø¥1ÒÇéÕ╣│ÞºÆþÜäÕñºÕ░Åõ©║180┬░ÒÇéþö▒õ║ÄÕ╣│ÞºÆþÜäõ©ñÞ¥╣µêÉõ©ÇµØíþø┤þ║┐(Õø¥2Õªéµ×£õ©ìÚÖäÕèᵃÉþºìþë╣µ«èþÜäµáç

õ©ëÒÇüµÉüÞà┐µ│òÒÇéõ©ÇµØíÞà┐µÉüÕ£¿µ░┤Õ╣│ÚØóõ©è,ÕàêµïëµØ¥õ©ïÞéóÕà│ÞèéÚƒºÕ©ª,þ║ª10ÕêåÚƃÕÉÄÕåìþö¿õ©ñµëïµë│ÞäÜ,ÕåàÕà½Õ¡ùÞäÜþÜäõ║║ÕÉæÕñûµë│,µ»Åµ¼í10ÕêåÚƃÒÇéÕÀªÕÅ│ÞäÜÕÉäÚçìÕñì4µ¼íÒÇéÕøøÒÇüþø┤þ║┐Þ┐굡ѵ│òÒÇéÕ£¿Õ£░ÚØóõ©èþö╗õ©ñµØíþø┤þ║┐,õ©ñþø┤

B.ÚôàþÉâÕ£¿Õ£░ÚØóõ©èµ▓┐þø┤þ║┐µ╗ÜÕè¿Þç│ÚØÖµ¡óC.µ▒¢Þ¢ªÕ£¿Õ╣│þø┤Õà¼ÞÀ»õ©èÕîÇÚǃÞíîÚ®ÂD.õ╗Äõ©ÇµÑ╝µ▓┐µÑ╝µó»ÕîÇÚǃÞÁ░Õê░õ©ëµÑ╝µòÖÕ«ñþÜäÕÉîÕ¡ªCÒÇÉÞºúµ×ÉÒÇæÒÇÉÞºúµ×ÉÒÇæAÒÇüÞï╣µ×£õ╗ĵáæõ©èµÄëõ©ïµØÑ,ÕàÂÚǃÕ║ªõ©ìµû¡Õó×Õñº,Õøᵡñõ©ìµÿ»ÕîÇÚǃþø┤þ║┐Þ┐ÉÕè¿;BÒÇüÚôàþÉâÕ£¿Õ£░

ÕØÉÕº┐Þªüþ½»µ¡úõ╝ÿÚøà,õ©ìÞªüµÿ¥Õ¥ùµçƵòúÒÇéµçƵòúþÜäÕØÉÕº┐õ╝ÜÞ«®Þ║½õ¢ôþÜäÕÉäõ©¬Õî║ÕƒƒÚ⢵äƒÕê░Þ┐çÕñÜþÜäÕÄïÕèø,Õîàµï¼õ¢áþÜäµëïÞàòÒÇ鵡ñÕñû,µèèÕÀÑõ¢£ÕåàÕ«╣µö¥Õ£¿õ¢áÚØóÕëì,Þ┐ÖµáÀõ¢áÕ░▒õ©ìþö¿µèèµëïÞàòÕ╝»µø▓µêûµë¡Õê░õ©ÇÞ¥╣ÕÄ╗ÕñƒÕ«âõ║åÒÇé10ÒÇü

华体会在线登录:在地面如何打一条直线(ÞÇòÕ£░µÇĵáÀµëìÞâ¢ÞÁ░þø┤þ║┐)


µÇØÞÀ»Õ»╝Õ╝ò1)þö▒ÞºÆÕ╣│Õêåþ║┐þÜäÕ«Üõ╣ëÕÅèÔêáBADõ©║Õ╣│ÞºÆþø┤µÄÑÕŻեù2)þö▒õ║Äþ║┐µ«ÁPM,CM,BMÕ£¿ÕÉîõ©ÇµØíþø┤þ║┐õ©è,µëÇõ╗ÑÕ┐àÚí╗µè赃ɵØíþ║┐µ«ÁÞ¢¼Õîûõ©║ÕŪõ©Çþø©þ¡ëþÜäþ║┐µ«Á,µ×äÚÇáþø©õ╝╝õ©ëÞºÆÕ¢ó,ÕøᵡñÕŻ޻üP华体会在线登录:在地面如何打一条直线(ÞÇòÕ£░µÇĵáÀµëìÞâ¢ÞÁ░þø┤þ║┐)2.ÞçÇ华体会在线登录µíÑ:õ╗░Õìº,ÕÅîÞà┐Õ▒êµø▓þòÑÕ«¢õ║ÄÞé®,ÞçÇÕñºÞéîÕÅæÕèøÕ░åÞçÇÚ⿵è¼ÞÁÀÞç│ÕñºÞà┐õ©ÄÞ║½õ¢ôÕæêõ©ÇµØíþø┤þ║┐,ÞçÇÚ⿵è¼ÞÁÀµùÂõ©èÞâîÚ⿵ö»µÆæÕ£░ÚØó,õ©ïÞÉ¢µùÂõ©ïÞâîÚâ¿Þ┤┤Õ£░,õ¢åÞçÇÚ⿵é¼þ®║ÒÇéµ│¿µäŵ¡ñÕè¿õ¢£õ©╗ÞªüÕÅæÕèøÚâ¿õ¢ìµÿ»ÞçÇÕñºÞéîÕÆîÕñºÞà┐ÕÉÄõ¥º